ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Prinsjesdag en de gevolgen voor u!

26 september 2014

Een overzicht van relevante maatregelen:

Alle signalen geven aan dat Nederland langzaam herstelt van de crisis. Als we de economen mogen geloven dan groeit de economie volgend jaar met zo’n 1,25%. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. Helaas is de werkloosheid nog erg hoog. Maar het heeft de aandacht van ons kabinet. In de Miljoenennota 2015 zoekt het kabinet een evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn er maatregelen om de economie te laten groeien en de werkgelegenheid te stimuleren.

Een rode draad die we tevens zien, is dat de overheid zich op diverse plekken terugtrekt. Meer en meer wordt het aan de consument overgelaten om zaken te regelen. Vooral als we praten over de voorzieningen ‘voor later’.

We nemen een aantal maatregelen met u door:

 • De 80%-regeling voor de opname van overgebleven levenslooptegoed gaat volgend jaar weer gelden. U hoeft dan over slechts 80 procent van het tegoed belasting te betalen. Het overgebleven bedrag moet dan wel in één keer opgenomen worden. Deze regel kan u ertoe doen besluiten om het tegoed niet langer te laten staan maar op te nemen. Vraag hierbij wel ons advies zodat wij u kunnen ondersteunen om de gelden optimaal te benutten.

Wonen

 • Het verlaagde btw-tarief op verbouwingen is verlengd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. Deze regeling is een aantal keer verlengd om de bouwsector te stimuleren. Vanaf 1 juli 2015 gaat u echt 21% btw betalen bij een verbouwing of renovatie. U betaalt als huiseigenaar nu nog slechts 6% btw voor een renovatie of verbouwing. Het lage tarief geldt ook voor de diensten van architecten en hoveniers.
 • Houdt u na de verkoop van uw huis een restschuld over, dan mag u de rente over die restschuld langer aftrekken. Nu is dat maximaal tien jaar, dat wordt vijftien jaar. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan tot 2018 en zijn meegefinancierd onder de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De overheid verlaagt stapsgewijs de maximale hypotheek die u kunt verkrijgen in verhouding tot de woningwaarde. In 2018 moet deze maximale ‘Loan to Value’ (lening tegenover waarde) 100% zijn. In 2015 wordt de volgende stap genomen en mag u maximaal 103% van de woningwaarde lenen. Let op: dit is inclusief de overdrachtsbelasting van 2%. De hoogte van de hypotheek is naast de waarde van uw huis, ook afhankelijk van uw inkomen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt in 2015 verder verlaagd. Het maximale aftrekpercentage gaat van 51,5% naar 51%. De komende jaren wordt het maximale aftrekpercentage jaarlijks verlaagd met 0,5% naar 38% in 2041.
 • De verruiming van de verhuisregeling wordt permanent. Bezit u als huiseigenaar tijdelijk twee huizen, dan mag u drie jaar lang hypotheekrente over beide woningen blijven aftrekken.
 • Ouders kunnen tot 1 januari 2015 nog belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken voor het aflossen van de hypotheek of de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Deze verruiming wordt vanaf 2015 afgeschaft. Dan gaat het maximale vrijgestelde bedrag omlaag naar 51.407 euro per jaar.
 • De verlengde termijn van de verlaagde overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2015 teruggedraaid. Wie in 2015 een woning binnen 6 maanden doorverkoopt, betaalt minder overdrachtsbelasting. In 2014 was deze termijn nog 36 maanden.
 • Als u de woning binnen de gestelde termijnen doorverkoopt, betaalt u alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand. Deze maatregel is in het leven geroepen om de vastgoedmarkt te stimuleren.

U ziet, er zijn veel wijzigingen rond het eigen woningbezit. Wilt u weten wat dit voor u betekent, of welke mogelijkheden u dit biedt, vraag ons als uw adviseur dan om advies.

Zorg

 • De zorgpremie voor het basispakket gaat in 2015 naar verwachting met iets minder dan 10 euro per maand omhoog. Daarmee komt de verplichte zorgverzekering uit op zo’n 1.211 euro per jaar. Zorgverzekeraars stellen zelf eind november de precieze zorgpremie vast. De verschillen hierbij kunnen groot zijn dus het laten vergelijken van maatschappijen kan interessant zijn.
 • Het verplichte eigen risico gaat van € 360 naar € 375.
 • De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat volgend jaar omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd voor hogere inkomens.

Sociale Zaken

 • Ouders die werkloos raken en recht op WW hebben, krijgen volgend jaar zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit is nu nog drie maanden.
 • Het kabinet trekt 160 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget. Dat moet de koopkracht van gezinnen verbeteren.

Onderwijs

 • Vanaf studiejaar 2015/2016 vervalt de basisbeurs voor het hoger onderwijs en gaat de hoogte van de aanvullende beurs met ruim 100 euro omhoog. Studenten kunnen wel in aanmerking komen voor een studievoorschot. Dit is een lening van de overheid. Als ouder zijn er diverse mogelijkheden om te sparen voor de studie van uw kind. Hoe eerder u daarmee begint, hoe beter. Wij kunnen u vertellen over de mogelijkheden.

Economische Zaken

 • Werknemers die zich willen omscholen naar een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, krijgen een WW-uitkering voor de omschooluren.

Koopkracht

 • Volgens het kabinet gaat 71 procent van de huishoudens er in koopkracht op vooruit. Gemiddeld groeit de koopkracht met zo’n 0,5 procent.

In diverse media is te lezen dat consumenten het overheidsbeleid onvoorspelbaar vinden. Zij worden daardoor gedemotiveerd om aan langjarige vermogensplanning te doen. Wij zijn als financieel adviseurs een andere mening toegedaan. Het overheidsbeleid is niet zo onvoorspelbaar: het wordt gewoon minder! Juist nu is iedereen gebaat bij meer planning. Laat ons u daarbij helpen.

Advieskeuze.nl logo