ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Voor 14 juli 2016 betaalde boeterente

6 september 2017

Indien je een hypotheek eerder aflost dan met de geldverstrekker is afgesproken, dan kan het voorkomen dat je een boete moet betalen. De regels rondom de maximale boete zijn recent veranderd. Deze verandering geldt niet voor boetes die je voor 14 juli 2016 hebt betaald. In dit artikel informeren wij je over deze nieuwe regels

Afspraak met geldverstrekker

Indien je een hypotheek afsluit, dan maak je met de geldverstrekker een afspraak over de periode waarvoor je de rente wilt vastzetten. De geldverstrekker zal dit geld vervolgens “inkopen” vanuit de gedachte dat hij over de met jouw afgesproken periode een bepaalde rente over dit geld zal ontvangen.

Jaarlijkse boetevrije aflossing

Jaarlijks mag je boetevrij een deel van je geldlening aflossen. Vaak is dat 10 of 20 % van de hoofdsom. Voor de meeste mensen is dit ruim voldoende, indien zij versneld de hypotheekschuld willen aflossen. Door bijvoorbeeld op 26 december van het ene jaar en op 1 januari van het volgende jaar de maximale tussentijdse aflossing te doen, kan toch snel 20 of 40 % van de geldlening worden afgelost zonder dat hierover boete betaald hoeft te worden.

Boeterente

Wil je echter meer aflossen, bijvoorbeeld de hele hypotheek, omdat je deze wilt oversluiten naar een nieuwe hypotheek met een (veel) lagere hypotheekrente voor langere termijn, dan ga je dus meer aflossen dan wat je jaarlijks boetevrij mag aflossen. Je doorbreekt daarmee eenzijdig de afspraak die je met de geldverstrekker hebt gemaakt. Vrijwel alle geldverstrekkers hebben in hun leningsvoorwaarden opgenomen dat je op dat moment een boete moet betalen.

Deze boete wordt, eenvoudig verwoord, als volgt berekend: De geldverstrekker kijkt naar de rente die hij over de met jou afgesproken periode zou hebben ontvangen, indien je de lening niet voortijdig had afgelost. Vervolgens kijkt hij tegen welke rente hij het geld dat je hebt afgelost in deze afgesproken periode weer aan een ander kan uitlenen. Is de rente die hij van de nieuwe klant krijgt lager dan hij van je heeft ontvangen wanneer je de lening niet vervroegd zou hebben afgelost, dan is dit verschil de basis om de hoogte van de boete te bepalen.

Europa stelt grenzen

De Europese Wetgever heeft voor alle geldverstrekkers binnen Europa grenzen gesteld aan de maximale boeterente die ze bij vervroegde aflossing in rekening mogen brengen. Samengevat, houdt deze regeling in, dat de geldverstrekker niet meer boeterente in rekening mag brengen, dan dat de geldverstrekker daadwerkelijk aan schade heeft geleden als gevolg van de vervroegde aflossing. Deze schade moet de geldverstrekker op basis van objectieve-  en controleerbare feiten onderbouwen.

Invoering in Nederland

In Nederland is deze Europese regelgeving ingevoerd op 14 juli 2016. Vanaf dat moment moeten alle geldverstrekkers in Nederland boeterentes berekenen volgens de nieuwe uitgangspunten (niet meer dan de werkelijk geleden schade).

De Vereniging Eigen Huis heeft inmiddels bepleit, dat deze regels ook moeten worden toegepast bij aflossingen die eerder dan 14 juli 2016 plaatvonden. De Vereniging bepleit een “vrijwillige” terugwerkende kracht van vijf jaar. Dit zou betekenen, dat consumenten die gedurende vijf jaar voor 14 juli 2016 een vervroegde aflossing hebben gedaan en daarover een boete hebben betaald, gecompenseerd zouden moeten worden wanneer deze boete hoger was dan de door de geldverstrekker werkelijk geleden schade als gevolg van de eerdere aflossing. Geldverstrekkers hebben inmiddels massaal aangegeven niet aan dit verzoek van Vereniging Eigen Huis gehoor te geven. Inmiddels is deze vraag ook voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. In een recente uitspraak komt deze geschillencommissie tot het oordeel, dat een consument geen recht heeft om van de geldverstrekker te eisen, dat deze de boeterente die is opgelegd voor 14 juli 2016, berekent volgens de wettelijke voorwaarden zoals die sinds die datum in Nederland gelden.

Boeterente heeft onze aandacht

Het uitgangspunt dat een geldverstrekker niet meer aan boeterente in rekening mag brengen dan zijn werkelijke schade, leidt in de praktijk tot de nodige discussies. Als jouw belangenbehartiger op het gebied van financiële diensten besteden wij dan ook altijd extra aandacht aan de vraag of de geldverstrekker op de ons inziens juiste wijze komt tot het bepalen van de hoogte van de boeterente.

Advieskeuze.nl logo