ROCHE contact

Overige maatregelen

Kilometerheffing voor vrachtverkeer

Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer. De inkomsten hieruit worden teruggesluisd naar de vervoerssector. Zo wordt de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s verlaagd en wordt er geïnvesteerd in innovatie en verduurzaming.

Experimenten buurtrechters

 • Er komen experimenten met buurtrechters. Hier kunnen eenvoudige procedures worden beslecht;
 • De mogelijkheid wordt onderzocht om buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals mediation, uit te breiden.

Personen- en familierecht

 • Er wordt een landelijk beleid ontwikkeld om schade als gevolg van vechtscheidingen te voorkomen;
 • Vanaf 1 januari 2018 geldt de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Mensen die op of na die datum willen trouwen in ‘gemeenschap van goederen’ moeten naar de notaris;
 • Er wordt onderzoek gedaan naar een verdere herrijking van het familierecht, o.a. op het gebied van adoptie, echtscheidingen, alimentatie en de positie van grootouders.

Collegegeld

 • Het collegegeld voor het eerste studiejaar van het HBO en WO wordt vanaf het collegejaar 2018-2019 gehalveerd. Voor academische pabo’s worden de studiekosten in de eerste twee jaren gehalveerd.

Maatschappelijke diensttijd en sollicitatie

 • Er komt een maatschappelijke diensttijd van maximaal 6 maanden. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de samenleving.
 • Na afloop van de maatschappelijke diensttijd wordt een diploma verstrekt, die voorrang garandeert bij een sollicitatie bij de overheid. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om ook daar de voorrang te verlenen.

Terugdringen schulden 

Er zijn nog vele andere plannen genoemd in het Regeerakkoord. De belangrijkste daarvan is het terugdringen van schulden en armoede. 10% van de Nederlanders heeft problematische schulden. Om dit percentage te verlagen, moet deze groep efficiënter geholpen worden. Dit gebeurt door het:

 • Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.
 • Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
 • Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
 • Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren.
Advieskeuze.nl logo

ROCHE Financieel nieuws