Een hypotheek voor uw persoonlijke levenssituatie

Hypotheekadvies

Alles onder één dak.. Goed geregeld!

In Nederland kan werkelijk bijna alles verzekerd worden. Maar wat is relevant om te verzekeren en welke verzekering kan achterwege gelaten worden?

Verzekeringen

Belastingen

 

Wijzigingen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

 • In 2021 wordt een tweeschijvenstelsel (nu nog 4) geïntroduceerd met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%;
 • Het toptarief is van toepassing vanaf een jaarinkomen van ongeveer € 68.600;
 • Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben, geldt dat ze geen AOW-premie hoeven te betalen over een deel van hun inkomen, waardoor zij tot een nader te betalen inkomen in een nog iets lager tarief vallen.

Wijzigingen in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

 • Het tarief in box 2 wordt in 2 stappen verhoogd. In 2020 van het huidige 25% naar 27,3% en in 2021 wordt het tarief 28,5%.

Wijzigingen in box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

 • Het heffingsvrij vermogen (= vermogen waarover geen belasting hoeft te worden betaald) wordt verhoogd naar € 30.000. Dit is € 60.000 voor beide partners;
 • Het tarief van Box 3 blijft 30% over het rendement. Dit forfaitaire rendement wordt echter meer gebaseerd op recente realistische rendementen.

Aftrekposten

 • Er zijn diverse aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek en zelfstandigenaftrek. Dergelijke aftrekposten verlagen het belastbaar inkomen. Hoe hoger het belastingtarief waarin de belastingplichtige valt, des te groter het effect van die aftrekposten. De nieuwe regering wil dat straks alle aftrekposten slechts aftrekbaar worden tegen een bepaald maximum basistarief van 43% in 2021. Daarna zal de aftrek worden beperkt tot het tarief van de eerste schijf, dus 36,93%;
 • De vraag is of de aftrek van inleg op lijfrenten in de opbouwfase ook onder deze beperking gaat vallen. Als dat zo zou zijn, bestaat de kans dat iemand de premie slechts tegen het lage tarief kan aftrekken, terwijl de uitkeringen belast zijn in het hoge tarief. De vraag is of dat de bedoeling is. Dit zal ongetwijfeld tot vragen leiden en nog nader worden uitgewerkt. Dus hierover in de toekomst meer.

Wijzigingen fiscale behandeling eigen woning

In onze vorige nieuwbrief hebben we eigen woning al besproken, maar om nu een compleet plaatje te geven toch nog een keer de fiscaliteiten op het gebied van de eigen woning

 • De hypotheekrente is een aftrekpost, zoals hierboven al genoemd. Sinds 2014 worden de aftrekbare kosten van de eigen woning al apart behandeld: die zijn niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief, maar tegen een maximaal tarief dat elk jaar met 0,5% wordt afgebouwd. Deze afbouw gaat vanaf 2020 sneller: met 3% per jaar tot uiteindelijk het basistarief van 36,93%.
 • Daar staat tegenover dat de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait ook omlaag gaat. De bijtelling is nu nog 0,75% van de WOZ-waarde en dat wordt 0,6% in 2020. Overigens fluctueerde deze bijtelling de laatste 15 jaar al tussen de 0,55% en 0,85%.
 • Tot slot wordt de Wet Hillen afgeschaft. Dit gebeurt geleidelijk in 30 jaar vanaf 2019. In het Regeerakkoord staat nog dat dit in 20 jaar gebeurt, maar daarop zijn de regeringspartijen teruggekomen. De Wet Hillen regelt dat iemand die geen of een lage eigenwoningschuld (hypotheekschuld in box 1) meer heeft, geen last heeft van de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait.

Heffingskortingen

 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd en zal in 2021 maximaal ongeveer € 350 hoger zijn;
 • De arbeidskorting wordt voor bepaalde inkomens verhoogd en de opbouw zal wijzigen. De maximale korting ligt ongeveer € 365 hoger. Wel zal de arbeidskorting sneller worden afgebouwd;
 • De ouderenkorting (voor AOW-gerechtigden) gaat met € 160 omhoog. Nu is het nog zo dat een belastingplichtige boven een bepaald inkomen ineens geen recht meer heeft op de ouderenkorting. Dat gaat veranderen. De ouderenkorting wordt straks ook geleidelijk afgebouwd naarmate het inkomen hoger is.
 • Ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verruimd. Er geldt straks geen ondergrens meer om voor deze korting in aanmerking te komen (nu nog € 4.895). Bovendien stijgt de korting straks sneller bij toename van het inkomen (tot een bepaald maximum).

Omzetbelasting

 • Het lage BTW-tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. Onder dit tarief vallen o.a. voedings- en geneesmiddelen, boeken en een afspraak bij de kapper.
 • Het hoge BTW-tarief van 21% blijft gelijk. De accijns op tabak gaat omhoog.

Kindregelingen

 • In het kindgebonden budget wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw voor partners begint, verhoogd met circa € 16.500;
 • De kinderopvangtoeslag en de de kinderbijslag worden verhoogd.
Advieskeuze.nl logo

ROCHE Financieel nieuws