ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Beantwoord vragen bij afsluiten nieuwe verzekering zorgvuldig

22 februari 2018

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad roepen wij in dit artikel onze relaties op om bij het afsluiten van een nieuwe verzekering de vragen die de verzekeraar stelt, zorgvuldig te beantwoorden.

Een trieste situatie
De zaak waarin de Hoge Raad op 22 september 2017 uitspraak heeft gedaan, betreft een trieste situatie. In het kort kan deze zaak als volgt worden samengevat: Op 1 augustus 2011 vroeg een meneer een levensverzekering aan met een verzekerd kapitaal van €150.000. Ten behoeve van deze verzekering werd door de man een uitbreide gezondheidsverklaring ingevuld. Onder meer werd gevraagd aan te kruisen of de man recentelijk een huisarts had geraadpleegd en of er aandoeningen waren aan de slokdarm. Het hokje bij beide vragen werd niet ingevuld.

Op 15 augustus 2011 raadpleegde de man zijn huisarts in verband met slikklachten waarvan hij aangaf daar al een half jaar last van te hebben. De huisarts verwees de man door naar een specialist die op 13 september 2011 onderzoek deed. Op 18 september 2011 accepteerde de verzekeringsmaatschappij de aangevraagde levensverzekering met als ingangsdatum 1 augustus 2011. Op 29 september 2011 kreeg de man de diagnose slokdarmkanker te horen. Op 17 mei 2012 is de man overleden.

De weduwe verzocht de verzekeraar het verzekerde bedrag van €150.000 uit te keren. De verzekeraar weigerde dit met als argument dat de man de verzekeraar had moeten informeren dat zijn gezondheidssituatie tussen het moment van de aanvraag van de verzekering en de acceptatie hiervan veranderd was.

Oordeel Hoge Raad
In dit arrest is de Hoge Raad het eens met het oordeel van de verzekeraar. De Hoge Raad motiveert de uitspraak als volgt:

1.    In de gezondheidsverklaring had de verzekeraar uitdrukkelijk aangegeven dat indien ná het invullen van het formulier maar vóór de acceptatie van de verzekering de gezondheidssituatie zou veranderen, de man dit aan de verzekeraar moest melden;

2.    Zeker na doorverwijzing naar de specialist had de man de verzekeraar hierover moeten informeren;

3.    Uit de vragen (onder meer over klachten met betrekking tot de slokdarm) had de man moeten begrijpen dat deze informatie voor de verzekeraar relevant was bij de beoordeling van de vraag of deze de aangevraagde verzekering wel of niet zou accepteren.

Bij onduidelijkheden altijd ons kantoor raadplegen

Een verzekeraar moet een goede afweging kunnen maken of deze wel of niet een bepaald risico wil en kan accepteren. Om dat te kunnen beoordelen stelt de verzekeraar vragen.

Ons dringende advies is om deze vragen naar waarheid te beantwoorden. In de praktijk zal bij een onjuiste beantwoording de verzekeraar wellicht dit niet direct signaleren en de aanvraag voor de verzekering accepteren. Maar, wanneer later de verzekering wordt aangesproken, zal de verzekeraar het originele aanvraagformulier extra zorgvuldig bekijken. Onjuiste beantwoording van gestelde vragen kan dan aanleiding zijn om het geclaimde bedrag niet uit te keren.

Uit het arrest van de Hoge Raad wordt duidelijk dat ook wanneer er veranderingen optreden tussen het moment waarop de verzekering wordt aangevraagd en deze formeel tot stand komt, de aspirant-verzekerde dit op eigen initiatief aan de verzekeraar moet melden wanneer hij weet of behoort te weten dat deze informatie voor het acceptatieproces van de verzekeraar belangrijk is.

Onze taak als jouw financieel adviseur is je zo goed mogelijk bij de totstandkoming van een verzekering te begeleiden. In het kader van de privacybescherming hebben wij geen inzicht in vragen en jouw antwoorden die betrekking hebben op je gezondheid. Je mag ons echter altijd om advies vragen indien je een bepaalde vraag niet begrijpt. Ook indien er zich tussen het aanvragen en de totstandkoming van de verzekering belangrijke veranderingen voordoen, ook buiten het gebied van gezondheid, adviseren wij jou dit met ons te bespreken. Ons kantoor behartigt jouw belangen! Samen kijken wij dan op welke wijze wij de verzekeraar hierover kunnen informeren. Het doel hiervan is te onderzoeken of, wellicht met een aanpassing, toch een verzekering tot stand kan komen die het best beantwoordt aan jouw wensen.

Advieskeuze.nl logo