ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Prinsjesdag 2018 – Maatregelen ondernemer

21 september 2018

Ook voor de ondernemer zijn een aantal maatregelen van belang. We beperken ons weer tot naar onze mening de belangrijkste maatregelen.

VERSOBERING AFTREKPOSTEN ONDERNEMER

Net als de versobering van de hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrek, wordt ook het maximale aftrektarief van de ondernemersaftrek afgebouwd. De afbouw vindt met ingang van 1 januari 2020 plaats met jaarlijkse stapjes van 3%-punt. Met ingang van 2023 zijn die aftrekposten dan enkel nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (37,05%). De afbouw gaat er als volgt uitzien:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
51,95% 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

De aftrekbeperking zal gelden voor de volgende aftrekposten:

  • zelfstandigenaftrek;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • stakingsaftrek.

De mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling worden ook beperkt mits het resultaat positief is.

VERLAGING TARIEF VPB

Het kabinet is voornemens het tarief van de vennootschapsbelasting jaarlijks te verlagen. Deze verlaging geldt voor zowel de eerste als tweede schijf. Het tarief van de eerste schijf wordt stapsgewijs verlaagd van 20% in 2018 naar 16% in 2021. Het tarief van de tweede schijf wordt verlaagd van 25% in 2018 naar 22,25% in 2021.

VERHOGING BOX 2-TARIEF

Het kabinet heeft besloten om het box 2-tarief stapsgewijs te verhogen. Belastingplichtigen die een aanmerkelijk belang bezitten vallen in box 2. Van een aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand 5% of meer aandeelhouder is in een vennootschap.

Het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt nu nog belast tegen 25%. In 2020 wordt het box 2- tarief verhoogd naar 26,25% en in 2021 wordt het tarief aangepast naar 26,9%.

VERSOBERING VERLIESVERREKENING

Versobering verliesverrekening VPB

Vanaf 1 januari 2019 wordt de verliesverrekening versoberd voor belastingplichtigen die zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. Binnen de vennootschapsbelasting wordt een verlies verrekend met de belastbare winsten van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren. Met ingang van 2019 wordt de voorwaartse verliesverrekening beperkt tot uiterlijk zes jaar na het kalenderjaar waarin het verlies is ontstaan.

Er geldt wel een overgangsregeling. Verliezen die zijn behaald voor 2019, kunnen worden verrekend conform de huidige regels. Dit betekent dat de voorwaartse verliesverrekeningstermijn op negen jaar blijft staan voor deze gevallen.

Versobering verliesverrekening box 2

Vanaf 1 januari 2019 wordt de voorwaartse verliesverrekeningstermijn voor een verlies uit aanmerkelijk belang beperkt tot 6 jaar. Ook hier geldt nu nog een termijn van negen jaar.

Het is niet altijd mogelijk om een verlies te verrekenen in box 2. Dit doet zich voor wanneer er geen aanmerkelijk belang meer is. Verlies uit aanmerkelijk belang kan onder voorwaarden worden omgezet in een belastingkorting. De belastingkorting wordt vanaf 1 januari 2020 verhoogd naar 26,25%. Deze wijziging houdt verband met de verhoging van het box 2-tarief.

BEPERKING AFSCHRIJVING OP GEBOUWEN

De afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. In de praktijk betekent deze maatregel dat er niet meer kan worden afgeschreven op bedrijfspanden.

Voor de vennootschapsbelasting is afschrijving op een gebouw slechts mogelijk indien de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde. Voor een gebouw in eigen gebruik wordt de bodemwaarde gesteld op 50% van de WOZ-waarde. Vanaf 1 januari 2019 geldt voor gebouwen in eigen gebruik dat de bodemwaarde wordt gesteld op 100% van de WOZ-waarde.

Deze afschrijvingsbeperking geldt alleen voor de belastingplichtige die is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Met deze maatregel wordt de afschrijving op beleggingspanden en panden in eigen gebruik gelijkgetrokken.

BELASTINGHEFFING BIJ HOGE REKENING-COURANT

Het aangaan van een rekening-courantkrediet bij de eigen vennootschap, kan voor de aanmerkelijkbelanghouder vanaf 2022 leiden tot box 2-heffing.

Uit onderzoek blijkt dat veel aanmerkelijkbelanghouders grote bedragen lenen van hun eigen vennootschappen. In totaal leenden in 2015 ruim 225.000 aanmerkelijkbelanghouders meer dan € 51 miljard van hun eigen vennootschap. Circa 23.000 aanmerkelijkbelanghouders (10% van de lenende aanmerkelijkbelanghouders) lenen op individueel niveau meer dan € 500.000 en in totaal ruim € 30 miljard (circa 60% van de totale schuld van aanmerkelijkbelanghouders aan hun vennootschappen). Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen aanmerkelijkbelanghouders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen en in bepaalde situaties zelfs afstellen, aldus het kabinet. Het kabinet wil ontmoedigen dat een bedrag van meer dan € 500.000 van de eigen vennootschap wordt geleend en komt daarom in 2019 met een wetsvoorstel waarin deze ontmoedigingsmaatregel is uitgewerkt. Het kabinet heeft nu slechts voorzien in een aantal contouren voor de uitwerking van het wetsvoorstel.

AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Het kabinet wil de dividendbelasting met ingang van 2020 afschaffen. Hierover is volgens ons de laatste periode genoeg over gepubliceerd.

KLEINEONDERNEMERSREGELING WIJZIGT

Het kabinet wil de kleineondernemersregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 (KOR) vereenvoudigen. Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Door de vrijstelling per 1 januari 2020 te wijzigen naar een facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling wordt de regeling aanzienlijk makkelijker gemaakt. Alle ondernemingsvormen in Nederland met een jaaromzet beneden € 20.000 komen in aanmerking voor de vernieuwde regeling. In tegenstelling tot de huidige regeling doen het btw tarief en de ondernemingsvorm die bij de onderneming van toepassing zijn, er dan niet meer toe. De omzetgrens geldt per kalenderjaar, dus ook bij start van een onderneming.

Advieskeuze.nl logo